Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 15, št. 1, junij 2004 : 33–40

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2004-15-01-005

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Leon GOSAR

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, Ljubljana, Slovenija
leon.gosar@fgg.uni-lj.si

Franc STEINMAN

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, Ljubljana, Slovenija
franci.steinman@fgg.uni-lj.si

Boris KOMPARE

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, Ljubljana, Slovenija
boris.kompare@fgg.uni-lj.si

Primož BANOVEC

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, Ljubljana, Slovenija
primoz.banovec@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Določitev območij poselitve v Sloveniji po vodnogospodarskih vidikih

 

Povzetek

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije prinaša obsežno strokovno delo tudi v vodno gospodarstvo. Na vodilno, Okvirno direktivo o vodah (WFD) se navezujejo številne druge. Izpolnjevanje določil Direktive o ravnanju z odpadnimi komunalnimi vodami (UWWTD) in Direktive o celovitem preprečevanju in omejevanju onesnaževanja (IPPCD) bo tudi v Sloveniji zahtevalo znatne investicije. Področje komunalnih voda na operativni ravni ureja občina, država pa mora izpolnjevati prevzete državne obveznosti do EU. Pravočasno doseganje ciljev zahteva koordinacijo aktivnosti, temelječo na strokovnih podlagah. V UWWTD je eden osnovnih parametrov aglomeracija kot zaokroženo območje tako zgoščene poselitve, da zanj veljajo posebna določila in dinamika iz direktive. Merilo zgoščenosti je število prebivalcev na hektar. Za Slovenijo so bili izdelani najprimernejša mreža eno-hektarskih kvadratnih celic in trije tipi celic poselitve. Območje posamezne aglomeracije sestavljajo celice dveh najgostejših tipov poselitve, ki se stikajo. Površina aglomeracij je mnogo manjša od površine naselij iz RPE, zato so skupne slovenske obveznosti iz direktiv manjše, kar pokaže tudi strokovna podlaga za nacionalni program zbiranja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Izdelane aglomeracije so osnovni element načrtovanja in ukrepanja tudi za druga vodnogospodarska načrtovanja (npr. proti poplavni ukrepi), lahko pa si bi jih uporabilo tudi za programe komunalnega opremljanja in druga razvojna načrtovanja v prostoru.

 

Ključne besede

komunalne odpadne vode, vodno gospodarstvo, zgoščena poselitev

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top